Semalt SEO-nyň onlaýn dükanlara täsiri nähili?


Onlaýn dükanyň eýesi hökmünde SEO adalgasy adaty bolmaly. Galyberse-de, SEO işiňiziň ösýän esasydyr. Ora-da käbir ýagdaýlarda beýle ajaýyp çykyş etmezlik. Dogrusy, bularyň hemmesi SEO-a bagly. Gözleg motory optimizasiýasy, web administratorlarynyň sahypanyň reýtingini düzmek we gowulandyrmak üçin ýerine ýetirýän prosesi.

Gözleg motorlary, her bir netije sahypasynda görýän derejeleriňizi bellemezden ozal, her web sahypasynyň näderejede optimaldygyny gözleýär. Onlaýn dükanlar öz hataryna çuňňur baha berýärler, sebäbi köplenç girýän traffigiň mukdaryny kesgitleýär. Şeýlelik bilen, iň ýokary derejeli web sahypasy, gözleg gözleginde iň ygtybarly we öwrülişiklere eýe bolar. Şeýle bäsdeşlik pudagy; web dükanlarynyň No1 boljakdygyny göz öňüne getirip bilersiňiz.

Dükanyň SEO näme?

Onlaýn SEO, onlaýn dükanyňyzy we hödürlenýän harytlary satmagyň bir usulydyr. Onlaýn dükan üçin SEO ulanylanda, gözleg motorlaryny dürli tarapdan gözlemek üçin satylýan önümlere has köp üns berilýär:
 • dükanyň ady
 • kiçi atlar
 • önüm şekilleri
 • beýany we aýratynlyklary
Onlaýn dükanlaryň SEO elektron marketing üçin ulanylýan iň möhüm we iň güýçli usullardan biridir. Bu usul, elektron dükanlaryny döretmek we maksatlaýyn topardan iň köp myhman bazasyna ýetmek üçin girdeji we islenýän üstünlik üçin ýol açýar. Teklip edilýän önümlere laýyk gelýän demografiýa bilen bu topar, eýýäm görkezilen harytlaryňyzy gözleýän we gözleýän myhmanlaryň görnüşinden ybarat bolup, size aňsatlyk bilen ýetmäge we gözlegi gowulandyrmagyň üstünde işlemäge mümkinçilik berýär. onlaýn dükanyňyzyň hereketlendirijileri.

Mowzugymyza girmezden ozal elektron dükanlaryň manysyna we kesgitlemesine düşünmelidiris.

Elektron dükanlar näme?

Elektron dükanlar dürli önümleri we harytlary satmak we satyn almak üçin söwda platformalarydyr. Onuň hünäri, umuman dükanyň hilini barlamak arkaly kesgitlenýär. Söwda platformasynyň internet arkaly harytlary däl-de, hyzmatlary hödürleýän bolmagy-da mümkindir.

Elektron dükanlaryň ulanylyşy giň we çalt ýaýrady we dünýädäki sarp edijileriň durmuşynda satyn alyşlarda aýrylmaz serişdä öwrüldi. Onlaýn dükanda berjaý edilmeli esaslar bar; köplenç elektron dükanlarynda ýeňiş gazanmagyň iň uly sebäplerini görkezýär:
 • Önüm
 • Hil
 • Bahalar
 • Marketing
 • Önüm üçin tölenen bahany nädip dikeltmeli
 • Ibermek we almak usuly
Aboveokarda getirilen faktorlara berk boýun bolmakdan başga-da, ýokary hünärli SEO başarnyklaryna eýe bolmak möhümdir. Emma bu ussatlygy öwrenmäge wagtyňyz bolsa iň gowusy bolardy. Bu wagt işjeňligiňize we yzygiderli edýän tagallalaryňyza görä kesgitlenýär. Sahypaňyzy SEO üçin taýýarlamak üçin edilen tagallalar, her minutda peýdalydyr.

Şeýle-de bolsa, sahypaňyzy an-a ynanyp bilersiňiz Semalt ýaly SEO agentligi. Bu wagtyňyzy tygşytlar we size eýe bolar gysga wagtyň içinde iň gowy netijeler. Berýän hyzmaty üçin sag boluň Semalt hünärmenleri, bu mümkin.

Gözleg motorlary üçin dükanyňyzy nädip sazlamalydygyny bilmezden ozal meýilnamaňyzy iki esasy faktor bilen goldamaly. Bular SEO dünýäsinde ädim ätjek we elektron dükanlary üçin ähli marketing faktorlaryna bagly boljak ädimleriň esasyny düzýär:

Google gözleg motorynda dükanyňyzyň häzirki reýtingi

Gözleglerdäki oňyn ýa-da peselişleri yzarlamak üçin häzirki onlaýn dükanyňyzyň reýtingini bilmelisiňiz. Google-da we beýleki gözleg motorlarynda sahypaňyzyň reýtingini bilmek mümkin bolan köp hyzmatlar bar. Mugt gurallar bar, köp halatlarda tölegli gurallardan has gowy hasaplanyp bilner, meselem, mugt üpjün edýän Rank Checker, SEOBook.

Adatça tölegli hyzmatlar netijeleri owadan we özüne çekiji görkezýär. Theöne şol bir wagtyň özünde gözegçilik edilip bilinjek açar sözleriň sany, domenleriň sany we ş.m. taýdan çäklendirme bar.

Şeýle-de bolsa, gözleg motorlarynda sahypaňyzyň sahypalarynyň reýtingini kesgitlemek üçin gural ulanmak gaty möhümdir. Sebäbi munuň üsti bilen bir sahypanyň derňewini we açar söz derňewini edip bilersiňiz; Google Analytics statistikasynda duýdansyz üýtgeşmäni duýsaňyz. Şeýlelik bilen, mysal üçin Google tarapyndan jezalandyrylan bolsaňyz, ýagdaýy ir düzedip bilersiňiz.

Gözlegçiler tarapyndan ulanylýan açar sözler

Açar söz saýlamak, köp gözlenýän sözleri we aňlatmalary saýlamak, baglanyşyk gurmak ýa-da belli bir açar söz üçin ösen reýting gözlemek bilen çäklenmeýär. Thatöne ondan has giňişleýin we islendik üstünlikli SEO kampaniýasynyň esasyny düzýär.

Ahrefs tarapyndan üç million gözlegde geçirilen gözleg, belli bir açar söz üçin gözleg netijelerinde birinji orunda durýan sahypanyň, müň sany beýleki açar söz üçin ilkinji on ýeriň hataryna girjekdigini ýüze çykardy. Bu, sahypaňyzyň bir açar sözi dolandyrmagy we onuň bilen başga-da müň söze gözegçilik etmek üçin ýeterlikdigini aňladýar.

Açar sözleri nädip saýlamaly

Faktorlar we ädimler barada belläp bileris:
 • Elektron dükany marketing faktorlary we ädimleri
 • Suratly mazmun
 • Jübi telefony bilen onlaýn dükan utgaşyklygy
 • Sahypalary bölüň

Ø Suratyň mazmuny

Haryt alyjylara hödürlenýän, dürli nokatlardan we burçlardan dürli şekilleri görkezip boljak serişdedir. Görkezilýän harytlar üçin mahabat hilesi hasaplanýar. Şeýle hem, önümi wekilçilikli görkezmek bilen önümiň hakyky durmuşda nähili görkezilýändigini görkezmeli.

Önüm gün äýnegi bolsa, biraz realizm goşmak üçin güne geýen adam bilen surat goýup bilersiňiz, şonuň üçin Google grafiki mazmuna gowy baha berýär we has ýokary hilli hasaplaýar. Soňra gözleg motorlarynda has ýokary derejelere we dükanyň SEO-ny hasam kämilleşdirmäge mümkinçilik alyp bilersiňiz, esasanam wizual mazmun gözlemekde.

Ø Jübi telefony bilen onlaýn dükan utgaşyklygy

Statistikalar we gözlegler häzirki wagtda jübi telefonyndan edilen elektron satyn alyşlaryň köpdügini görkezýär. Bu, jübi telefonyndan satyn alnan zatlaryň kompýuterden has möhümdigini aňladýar.

Şonuň üçin onlaýn dükanyň jübi telefony bilen sazlaşykly bolmagy we aňsat ulanylmagy we gözden geçirilmegi üçin gapma-garşy bolmazlygy gaty zerur boldy. Bu, gelýänlere nawigasiýanyň hilinden kanagatlanmak bilen satyn almaga mümkinçilik berer.

Ø Sahypalary bölüň

Bölünen sahypalar, sahypalaryň toparyny yzygiderli biri-biri bilen baglanyşdyrmak prosesi. Bu, web sahypasynyň ýokarsynda ýa-da aşagynda ýerleşýän sanlar bilen edilýär. Bu usul, gelýänlere dürli önümlerine göz aýlamak üçin elektron dükanlary tarapyndan giňden ulanylýar.

Gözleg motorlarynda sahypaňyzyň gowy netijeleri gazanmagy üçin bölýän sahypalar hakda bilmeli meseleleriňiz bar. Gözleg motorlary bilen gapma-garşy gelýän meseleler şu. Netijede, gözleg motorlarynyň arhiwlenmegine we onlaýn dükan sahypaňyza baha bermegine täsir edip, baha berilýär. Bölünmek meselesi iki tarapdan:
 • Mazmuny gaýtalamak
Bölümi ulanmagyň köp halatlarynda yzygiderli sahypalar mazmun taýdan birmeňzeşdir. Bu sahypalaryň birmeňzeş Meta beýany we şol bir Meta ady bar. Şonuň üçin Google gözlegçisi sahypany barlanda, şuňa meňzeş mazmunly köp sahypany tapar. Robotlary aýlanyp, gözlegiň netijelerinde giç tertip berýän zat.
 • Indeksirleme
Indeksirlemezlik sahypa täze bolanda we bölünen sahypalaryň sany köp bolanda ýüze çykýar. Bu ýagdaýda gözleg motorlarynyň gözlegçisi, bölünen sahypalaryň sanynyň 50 sahypadygyny göz öňünde tutup, belli bir çuňlukda durup biler. Şeýle-de bolsa, gözlegçiniň belli bir çuňlukda indeksirlemegi bes etmegi we 25 bolmagyna ýol açmak ähtimallygy bar, bu bolsa indeksirlemezden başga 25 sahypany döredýär.

Indi sahypalary bölmekde ýüze çykyp biljek kynçylyklardan habarly. Indi gözleg motorlaryndaky onlaýn dükana täsir etmezden bölümi nädip ulanmalydygyny göreliň.

Dükana täsir etmän bölümi nädip ulanmaly

Dükanyňyza täsir etmezden bölünmek üçin göz öňünde tutmaly faktorlar:
 1. Bölünen sahypalary baglanyşdyrmak üçin "rel=prev" jümlesini we "rel=next" görkezmesini ulanmak. Gözleg motorlary ony okanda, bu sahypalaryň köpeldilmejekdigini biler. Has dogrusy, onuň bir bölünen sahypadygyna düşüner.
 2. "Rel=kanoniki" görkezmäni ulanmak. Bu usul diňe "hemmesini görmek" düwmesi bar bolan ýagdaýlarda ulanylýar. Bu düwme basylanda ähli sahypalar görkeziler we bir sahypa birleşdiriler.
 3. Plaginleri we programma üpjünçiligini ulanmak. “WordPress” -i ulanýan bolsaňyz, “Yoast” -y ulanyp bilersiňiz, ol bölmek prosesini we degişli görkezmeleri ýerine ýetirer.

Sahypadaky SEO dükanlary üçin gowulandyryş faktorlary

Dükany içerki sahypadan SEO üçin taýýarlamagyň faktorlary bar we bu faktorlaryň iň möhümi:

Ø Ady

Esasy at, gelýänleri islendik dilde almak üçin arap we iňlis dillerinde önümiň adyny öz içine almalydyr.
 • URL, onlaýn dükanda önüm sahypasyna baglanyşykdyr.
 • Haryt baglanyşygynda önümiň ady bolmaly.

Ø Önümiň gysgaça beýany Meta beýany

Gözleg motorlary düşündiriş meýdanyndaky her söze üns berýändigi sebäpli önümiň açar sözünden başlamak makul bilner. Thisöne bu önümiň nämedigini gysgaça düşündirmek üçin 140 - 160 simwol aralygyndadygyňyzy bilmelisiňiz.

Ø Suratdaky Alt Tekst belligini ulanyň

Bu bellik, şekiller bilen ulanylýan HTML bellikleriniň biridir. Bu şekiliň mazmunynyň adyny aýdýan kiçijik açylan penjire.

Ø Sözbaşylar onlaýn dükandaky zatlaryň kiçi sözbaşylarydyr

Gözleg motorlary arkaly myhmanlary gazanmak üçin h1, h2 sözbaşylarynda açar söz we önümiň adyny ulanmaly.

Ø Mazmuny onlaýn dükanda önümiň şekiline goşulýan tekst mazmunydyr

Tekstler ilki suratlardan öň ýüklenmeli. Elbetde, bökmek derejesiniň sanyny azaldar. Bu, elbetde, Google-yň peýdasyna, sebäbi tebigat boýunça tekstler has çalt ýüklenýär. Surat gijikdirilen halatynda myhmany ünsüni sowmaga kömek eder. Soňra teksti okap, içgysgynç bolup bilmez.

Ø Açar sözleriň dykyzlygy

Bu faktor gözleg netijelerinde onlaýn dükanyňyzyň reýtingini ýokarlandyryp biler we sizi birinji sahypanyň başyna iterip biler. Ulanyp boljak iň möhüm faktorlardan biridir.

Ø Käbir goşmaça faktorlary göz öňünde tutmaly

Mundan başga-da, bu faktorlaryň hemmesine goşmaça, oňa agzalmaly möhüm faktorlaryň birini goşarys, ýagny:

Arka baglanyşyklar: Muny almak üçin, bloglary bolan käbir adamlar bilen habarlaşyp bilersiňiz. Theseöne bu adamlar sosial media saýtlarynda has täsirli bolmagy üçin has gowy bolardy, sebäbi dükanyňyzy aç-açan açýan baglanyşyklar gerek.

Netije

Şeýlelik bilen, SEO-nyň gözleg motorlary üçin onlaýn dükanlary döretmekde ulanylýan iň möhüm faktorlary belledik we agzalmadyk başga-da köp faktorlar bar, başga bir makalada jikme-jik agzap geçeris, gaty köp bulaşmaň. maglumat.

Şeýle-de bolsa, onlaýn dükanyňyzyň ewolýusiýasy bilen baglanyşykly islendik aladalar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Hünärmenlerimiz ünsli we ýagdaýyňyza anyk we takyk çözgüt bererler.


mass gmail